GÖREV TANIMI

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatını oluşturan yönetim birimlerinden olan Hukuk Müşavirliğimizde kanun hükmünde belirtilen ve tanımlanan görevlerin birim elemanları arasında yetki ve sorumluluk dağılımı:

HUKUK MÜŞAVİRİNİN GÖREVLERİ

• Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Rektöre müşavirlik yapmak, Üniversite birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak,
• Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek,
• Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve ilgililere bildirmek, Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,
• Avukatların çalışmalarını denetlemek.
• Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak.

AVUKATLARIN GÖREVLERİ

• Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek,
• Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak,
• Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak,
• Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek,
• Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair takip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak,
• Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak,
• Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek,
• Üniversite personeli hakkında düzenlenen ve Rektörlükçe ve Genel sekreterlikçe havale olunan soruşturma dosya ve raporları incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak.
• Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek.

YAZI İŞLERİ BÜROSU PERSONELİNİN GÖREVLERİ

• Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

• Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak,
• Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek,
• Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
• İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak,
• Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine, fihrist defterine, bilgisayara ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü güne tutulmasını temin etmek,
• İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak,
• Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak.
• Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye vermek,
• Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak,
• Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak,
• Her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak.
• Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek.
• Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek,
• Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek.
• Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak,
Yukarıdaki maddelerde belirtilen görevler memurlar tarafından işbölümü ilkesi uyarınca yerine getirilecektir.

DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU PERSONELİNİN GÖREVLERİ

• Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının usulü dairesinde yürütülmesini temin ve takip etmek.
• Rektörlüğün açtığı disiplin soruşturmalarının evraklarının düzenli olarak tutulmasını temin etmek.
• Rektörlük dışındaki yükseköğretim kurumlarının açtıkları disiplin soruşturmalarından kendisine havale edilenleri incelemek ve hukuka aykırılığı olanları iade etmek,
• Rektörlük dışındaki yükseköğretim kurumlarının açtıkları disiplin soruşturmalarında verilen cezalara karşı yapılan itirazlarla ilgili olarak itiraz mercilerinin karar sürecine yardımcı olacak denetim ve değerlendirmeleri yapmak.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik